Надлежност

У Одсеку за геолошку инспекцију обављају се послови који се односе на:

• инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање геолошких истраживања минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса 

• инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања;

• инспекцијски надзор над извођењем геолошких истраживања;

• инспекцијски надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у вршењу геолошких истраживања;

• вршење увиђаја на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај;

• израду извештаја са мишљењем о узроцима несрећа и подношење истог надлежним органима;

• подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривични пријава;

• правилну примени прописа из делокруга рада инспекције ;

• усмене и писане инструкције и обавештења у вези са радом геолошке инспекције по захтеву заинтересованих субјеката;

• непосредан надзор над инспекцијским пословима повереним Аутономној Покрајини;

• обавља и друге послове из делокруга Одсека.

У Одсеку за рударску инспекцију обављају се послови који се односе на:

• редовне и ванредне инспекцијске прегледе ради провере спровођења закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на рударске објекте у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина;

• инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање послова на експлоатацији минералних сировина;

• надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у рударским објектима;

• увиђај на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај или хаварија опреме у рудницима;

• давање образложених извештаја са мишљењем о узроцима несреће и подношења истих надлежним органима;

• вршење непосредног надзора над инспекцијским пословима повереним Аутономној Покрајини;

• подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривичних пријава;

• давање усмених и писаних инструкција и обавештења у вези са радом рударске инспекције по захтеву заинтересованих субјеката.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ